سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 3 کیلو گرم

برای حجم پوششی 30متر مکعب