سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 2کیلو گرم

برای حجم پوششی 20متر مکعب