محیط زیست و ایمنی

آتش خاموش کن آیرسل پاک پایرو, بهترین گزینه برای اطفاء حریق سبز بدون اینکه کوچکترین آسیبی به محیط زیست و کره زمین برساند

بر اساس KYOTO PROTOCOL ژاپن و مونترال کانادا کاملا“ با محیط زیست سازگار بوده و آسیبی به لایه اوزن نمی زند

(ODP=Q)=>OZore depletion potentionl= Q

(GWP=Q)=>Global warning potential = Q

(ALT=Q)=> Atmospheric life time =Q

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان