Large Image

29 دسامبر انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

سیستمهای اطفاء حریق گازی  از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از آن ، این تکنولوژی را به چالش کشید...

Read More
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان