پاک پایرو چیست ؟

پاک پایرو چیست ؟
    • پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان و بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد
    • پاک پایرو بدون نیاز به باز بینی های معمول تعمیرات و نگهداری در هر شرایط دمائی و رطوبتی به خوبی عمل کرده و آتش را در ثانیه های اولیه اطفاء می کند
    • پاک پایرو برای خاموش کردن آتش های کلاس F A.B.C& (طبق استاندارد EN2 ) و کلاسهای A.B&C (طبق استاندارد NFPA10 ) بسیار مناسب می باشد

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان