محصولات پاک پایرو

محصولات پاک پایرو

1P6021


icon_weight  1kg

icon_volume10m3

icon_time 41sec

جزییات محصول

2P7030


icon_weight2Kg

icon_volume20m3

icon_time42sec

جزییات محصول

3P8011


icon_weight 3kg

icon_volume 30m3

icon_time44sec

جزییات محصول

0.2P3012


icon_weight200gr

icon_volume2m3

icon_time12sec

جزییات محصول

0.3P4023


icon_weight300gr

icon_volume3m3

icon_time 15sec

جزییات محصول

0.5P5005


icon_weight 500gr

icon_volume5m3

icon_time 16.7sec

جزییات محصول

1P6011


icon_weight 1kg

icon_volume10m3

icon_time 41sec

جزییات محصول

2P7014


icon_weight 2kg

icon_volume20m3

icon_time41sec

جزییات محصول

3P8120


icon_weight3kg

icon_volume30m3

icon_time56sec

جزییات محصول

0.5P1021


icon_weight50gr

icon_volume0.5m3

icon_time12sec

جزییات محصول

0.1P2021


icon_weight100gr

icon_volume1m3

icon_time12sec

جزییات محصول