چگونه کار می کند ؟

پاک پایرو چگونه کار می کند؟
پاک پایرو به دو طریق آتش را اطفاء میکند :

فیزیکی : با جذب انرژی در شعله باعث کاهش درجه حرارت میشود

شیمیایی : باعث شکستن پیوند مولکولی شعله میشود

آتش خاموش کن پاک پایرو هنگام فعال شدن تبدیل به ذرات میکرونی آیروسل شده و با رادیکال های آزاد ناشی از واکنش های بین ملکولی زنجیره آتش پیوند
خورده و آتش را خاموش می کند.

پس از اطفاء حدود 45 دقیقه در محیط اطفاء شده بصورت اشباع پایدار میماند تا از مشتعل شدن هرگونه آتش مجدد جلوگیری کند.

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان