اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان