چگونه کار می کند ؟

پاک پایرو چگونه کار می کند؟
پاک پایرو به دو طریق آتش را اطفاء میکند :

فیزیکی : با جذب انرژی در شعله باعث کاهش درجه حرارت میشود

شیمیایی : باعث شکستن پیوند مولکولی شعله میشود

how-pakpyro-works-2

آتش خاموش کن پاک پایرو هنگام فعال شدن تبدیل به ذرات میکرونی آیروسل شده و با رادیکال های آزاد ناشی از واکنش های بین ملکولی زنجیره آتش پیوند
خورده و آتش را خاموش می کند.

how-pakpyro-works-1

پس از اطفاء حدود 45 دقیقه در محیط اطفاء شده بصورت اشباع پایدار میماند تا از مشتعل شدن هرگونه آتش مجدد جلوگیری کند.

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان